Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informujemy, że Gmina Golina przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu w Gminie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie.

Całkowita kwota sfinansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2023 r. wyniesie 197 829,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) w stopniu znacznym,
  b) w stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a) i b) zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu zaplanowano  wsparcie dla 7 osób zamieszkałych na terenie Gminy Golina
w tym:

 • 2 dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
 • 4 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przewidywana liczba godzin usług asystencji osobistej w Gminie Golina w ramach Programu w 2023 r. wynosi 4 800.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenckie mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu) pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. a i b;

Usługi asystencji polegają m. in. na pomocy Asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Ważne:

Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną, lecz wspiera ją w funkcjonowaniu. Liczba godzin usług ustalana jest indywidualnie. Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu
w danym czasie (opieka 1 na 1). 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  analogiczne finansowane z innych źródeł.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie w siedzibie MOPS w Golinie Kartę zgłoszeniową do Programu, oświadczenie dot. wskazania osoby asystenta, kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Rekrutacja do Programu ma charakter ciągły. Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca w Programie uczestnictwo proponowane będzie kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Załączniki:

Załącznik nr 7 do Programu AOON JST
Załącznik nr 12 do Programu AOON JST
Załącznik nr 8 do Programu AOON JST