KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – MODUŁ II – NA ROK 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb lub osoby wskazanej przez seniora i udzielenia możliwie najszybszej pomocy.

Cele szczegółowe Modułu II:

Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób starszych poprzez:

  1. a) dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa”;
  2. b) dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 2022.

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Seniorze, chcesz czuć się bezpiecznie? 

W ramach projektu możesz otrzymać opaskę bezpieczeństwa, która zapewni Ci monitorowanie stanu zdrowia, stały kontakt z lekarzem oraz interwencję w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.ZADZWOŃ I ZGŁOŚ SIĘ PO OPASKĘ!

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym wsparciem proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pl. Kazimierza Wielkiego 10, 62-590 Golina  lub pod nr. tel. 632418071.