“Czyste Powietrze” – zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Program „Czyste Powietrze” przygotowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kierowany jest dla osób o niższych dochodach. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna do dnia złożenia wniosku, uzyskać z zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego powinna zamieszkiwać  na terenie  gminy Golina. Osoba zainteresowana złożeniem ww. wniosku winna wystąpić do Burmistrza Goliny za pośrednictwem MOPS  z żądaniem wydania powyższego zaświadczenia. 

Wniosek możesz pobrać na poniższej stronie Ministra Klimatu:

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

 

W terminie 7 dni od złożenia żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.