FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania środkami budżetowymi osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów.

 

Osoby mogące ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego to: 

  1. Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd  jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
  2. Przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd  jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „bezskuteczność egzekucji” – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z powodu: 

  1. Braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika 
  2. Braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia przez nią 18. roku życia albo
  • do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
  • bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od dochodu i przysługują:

  1. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł netto.
  2. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia  z funduszu alimentacyjnego  przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu  alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie (gdy kwota świadczenia ustalona jak wyżej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje).

Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie komornika sądowego (lub w przypadku egzekucji za granicą – zaświadczenie Prezesa Sądu Okręgowego) o bezskuteczności egzekucji alimentów.