POMOC SPOŁECZNA – komu przysługuje pomoc

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku art.7. w szczególności z powodu:

 1. ubóstw;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 10. trudności w cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 12. alkoholizmu lub narkomanii;
 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej;

Prawo do świadczeń pieniężnych (art. 8 ust. 1) z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych czynników:

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł
• osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie -przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 1-14 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód uważa się (art. 8 ust. 3) sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Do dochodów nie wlicza się (art.8 ust.4.):

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
• wartości świadczeń w naturze
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucji pracy
• pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W razie wystąpienia dysproporcji miedzy wysokością dochodu przedstawioną w dokumentacji, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić świadczenia (art. 12).

Wymagane dokumenty (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm). Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie przedstawionych następujących dokumentów (art. 107, ust 5b):

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia(do wglądu),
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • orzeczenia Komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające potrącone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub o dzieło, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierających informacje o potrąceniach na podatek dochodowy oraz odprowadzane składki,
 • zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o okresie zatrudnienia w tym o okresach, za które opłacane były składki społeczne oraz o okresach nieskładkowych,
 • dowodu otrzymania renty lub emerytury oraz zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • zaświadczenia z Urzędu gminy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenia wystawionego przez szkołę lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub wyższej,
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
 • zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego zobowiązanie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • zaświadczenie lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy,
 • oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy,
 • zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
   oświadczenia o stanie majątkowym  

Dodatkowo w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia, wymagane mogą być:

1. W przypadku wnioskowania o zasiłek celowy i w naturze, specjalny zasiłek celowy, zasiłek okresowy, posiłek, świadczenia w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

 • rachunki (faktury) związane z utrzymaniem mieszkania,
 • faktury za zakup leków,
 • inne dokumenty określone przez pracownika socjalnego (w zależności od sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i zdrowotnej)

2. W przypadku wnioskowania o zasiłek stały:

 • orzeczenie o niepełnosprawności

3. W przypadku wnioskowania o usługi opiekuńcze:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba wymaga pomocy osób drugich (bądź stałej opieki)

4. W przypadku wnioskowania o opłacanie składki emerytalnej i rentowej (w myśl art. 42 ustawy o pomocy społecznej):

 • zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.