RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

nadawców i odbiorców korespondencji elektronicznej (e-mailowej)

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) –  zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie
  z siedzibą: plac Kazimierza Wielkiego 10, 62-590 Golina, reprezentowany przez Kierownika.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawartej w treści tej korespondencji, w celu:

   a) udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję;

   b) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

   c) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości e-mailowych, wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem.

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 8. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Państwa dane nie będą profilowane.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania może być brak możliwości obsługi korespondencji.