ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dział świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

zajmuje się wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz rodzin, w których znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne a także zasiłek dla opiekuna;
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
 • Świadczenie rodzicielskie
 

Zasiłek rodzinny

jest świadczeniem uzależnionym od dochodu i przysługuje: 

 1. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.  
 2. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00 zł lub 764,00 zł pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ustala się z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

 1. Urodzenia dziecka.
 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 
 3. Samotnego wychowywania dziecka.
 4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
 6. Rozpoczęcia roku szkolnego.
 7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. 

W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. 

W przypadku, gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku złożenia wniosku po terminach określonych powyżej, następuje od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego. 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

O powyższe świadczenie ubiegać może się:

 1. Matka lub ojciec dziecka.
 2. Opiekun prawny dziecka.
 3. Opiekun faktyczny dziecka.

Warunku które muszą zostać spełnione celem uzyskania zapomogi to:

 1. Dziecko musi urodzić się żywe.
 2. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922 zł
 3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Kobieta musi udokumentować, poprzez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do osób, będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł na jedno dziecko.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny  jest niezależny od dochodu w rodzinie,  ubiegać o niego może się

 1. Rodzic niepełnosprawnego dziecka.
 2. Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Osoba, która ukończyła 75 lat.
 4. Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do  ukończenia 21. roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

O świadczenie pielęgnacyjne ubiegać może się :

– matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli nie podejmujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną względem, które legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Uwaga!! Niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musi powstać nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później  niż do ukończenia 25 roku życia.

Jest to świadczenie niezależne od dochodu. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

 

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wyjaśniamy jednocześnie, iż obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej, na rodzeństwie, a także małżonkach.

W celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do otrzymywania świadczenia, przed wydaniem decyzji ustalającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od dochodu i przysługuje:

 1. Jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby niepełnosprawnej 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł 

 1. Jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 764 zł o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany – obecnie najniższy zasiłek rodzinny wynosi 95 zł, wówczas specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

 

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie przysługuje:

 1. Matce.
 2. Ojcu, w przypadku: 
 3. Skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka.
 4. Śmierci matki dziecka.
 5. Porzucenia dziecka przez matkę. 
 6. Opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
 7. Rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia 
 8. Osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. 
 9. Jednemu z rodziców w przypadku, gdy kobieta urodziła dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od dochodu i przysługuje przez okres: 

 1. 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka.  
 2. 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci . 
 3. 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci.
 4. 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci. 
 5. 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

 

Jednorazowe świadczenie „ Za życiem”

Świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka przyznaje się na to dziecko jednorazowo w wysokości 4.000 zł.  Jednorazowe świadczenie przysługuje na dziecko bez względu na dochód.

Osoby mogące ubiegać się o świadczenie to: 

 1. Matka
 2. Ojciec
 3. Opiekun prawny
 4. Opiekun faktyczny – osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli: 

 1. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
 2. Jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 3. W przypadku urodzenia martwego dziecka.