DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy przysługuje przy spełnianiu łącznie niżej wymienionych warunków osobom:

 1. Posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu (najem, podnajem, spółdzielcze prawo, własność, użyczenie) oraz bez tytułu prawnego – oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
 2. Których średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

– kwoty 2.265,01 zł w gospodarstwie jednoosobowym (stanowiącej 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku wynoszącego aktualnie 5.662,53 zł)

– kwoty 1.698,76 zł w gospodarstwie wieloosobowym (stanowiącej 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

 1. Zajmującym lokal o powierzchni użytkowej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekraczającym powierzchni normatywnej o więcej niż 30%:
 2. 35m2 – dla 1 osoby +30% = 45,50 m2
 3. 40m2 – dla 2 osób + 30% = 52,00 m2
 4. 45m2 – dla 3osób + 30% = 58,50 m2
 5. 55m2 – dla 4osób + 30% = 71,50 m2
 6. 65m2 – dla 5osób + 30% = 84,50 m2
 7. 70m2 – dla 6osób + 30% = 91,00 m2

UWAGA! W przypadku zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W skład gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy wchodzą:

 1. Wnioskodawca, jeśli samodzielnie zamieszkuje w lokalu
 2. Małżonek i inne osoby, które wspólnie z wnioskodawcą w lokalu zamieszkują i gospodarują

 

 

Dokumenty do pobrania:
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego