DRUKI DO POBRANIA

Fundusz alimentacyjny:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

Świadczenie pielęgnacyjne:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Świadczenie rodzicielskie:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

Zasiłek pielęgnacyjny:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

Zasiłek rodzinny:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

Karta Dużej Rodziny:
 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 

„Za Życiem”:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Dodatek mieszkaniowy:
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Refundacja podatku VAT:
 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:
 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej