KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia jedno z poniższych wymagań:

  1. troje dzieci jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. troje dzieci jest w wieku do ukończenia 25. roku życia i nadal uczy się / studiuje;
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg/zniżek u partnerów na terytorium Polski wymienionych na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

UWAGA – Karta Dużej Rodzinny jest kartą imienną z numerem PESEL jej właściciela i daje ulgi / zniżki tylko właścicielowi karty (Karty rodziców nie upoważniają do zniżek dla dzieci).

Po przyznaniu Karty, każdy Posiadacz aktywnej Karty będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel (warunkiem jest dostęp do aplikacji).

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie

 

Wnioskodawca ponosi opłatę za:

  1. domówienie drugiej (tradycyjnej) formy Karty Dużej Rodziny w przypadku gdy członkowi rodziny, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej w wysokości 10,00 zł

Należności można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie

z dopiskiem w tytule wpłaty: opłata za dodatkową formę Karty Dużej Rodziny

  1. wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 11,00 zł

Należności można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie

z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat Karty Dużej Rodziny