PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

jest  to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

 Poza kryterium dochodowym muszą zostać również spełnione minimum dwa kryteria socjalne określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność)

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania  w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy informację, która umożliwia odbiór żywności

Pomoc żywnościowa w gminie Golina przekazywana jest za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującej z Bankiem Żywności w Koninie. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

Klient powiadamiany jest o terminie odbioru żywności telefonicznie.