REFUNDACJA PODATKU VAT DLA OSÓB OGRZEWAJĄCYCH DOM DO GAZEM ZIEMNYM

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi,  wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Refundacja zależna jest od  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym, oraz kwoty 1500 zł na osobę gospodarstwie domowym wieloosobowym

Uprawnionemu – przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej “refundacją podatku VAT”.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym,  załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

 

 

Wnioski o świadczenia rodzinne, opiekuńcze i inne możesz złożyć:

  1. Poprzez Portal Informacyjno – Usługowy „emp@tia” – KLIKNIJ TUTAJ
  2. Osobiście w dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Plac Kazimierza Wielkiego 8 62-590 Golina (budynek CAL)