Zespół interdyscyplinarny

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005r – przemoc domowa – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Formy przemocy domowej:

 • Fizyczna – polegająca na naruszeniu nietykalności fizycznej,
 • Psychiczna – polegająca na naruszeniu godności osobistej,
 • Seksualna – polegająca na naruszeniu intymności,
 • Ekonomiczna – polegająca na naruszeniu własności i dóbr,
 • Zaniedbywanie – polegające na naruszeniu obowiązku do opieki ze strony osób bliskich

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania

Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą

Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej

Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych

Procedura Niebieskie Karty.

 •  Zakres działań podejmowanych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą zostały określone w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 • Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.
 • Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”
 • Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy domowej. Każdy, kto wypełni Kartę A, przekazuje ją w ciągu 5 dni do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” są zobowiązani:
 • Policjant, przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia – lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, przedstawiciel oświaty – nauczyciel, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.
 • Procedura przewiduje dwuetapowy udział osoby dotkniętej przemocą domową, gdzie pierwszy etap, to zetknięcie z przedstawicielami ww. służb, którzy będą zobowiązani wypełnić formularz „Niebieska Karta – A”, a drugi etap to zaproszenie przez zespół interdyscyplinarny bądź grupę diagnostyczno – pomocową na spotkanie i wspólne omówienie dalszych, zintegrowanych działań pomocowych.

Kto może wchodzić w skład grup diagnostyczno – pomocowych i w skład Zespołu Interdyscyplinarnego?

 • Zespół interdyscyplinarny może powoływać grupy diagnostyczno – pomocowe w skład, których wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz policji. Skład ten może być poszerzony na wniosek grupy diagnostyczno pomocowej o przedstawicieli oświaty, GKRPA, oraz mogą wchodzić przedstawiciele żandarmerii wojskowej, kuratorzy sądowi.
 • W ramach czynności Zespół spotyka się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 • Dokumentacja prowadzona w ramach procedury Niebieskiej Karty znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym to odbywają się także spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych.

Zespół Interdyscyplinarny gminy Golina.

Zespół Interdyscyplinarny w Golinie  powołany został zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Goliny  z dnia 08 września 2023r.  Obecnie Zespół liczy 12 osób tj. kierownik Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendant Policji, przedstawiciele gminnych placówek oświatowych, przedstawiciel ochrony zdrowia z Przychodni Medyk w Golinie, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Koninie, psycholog oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej Razem dla Goliny. Zespół został powołany, aby realizować zadania związane z zapewnieniem ofiarom przemocy domowej pomocy i wsparcia. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Golinie. Kierownik MOPS w Golinie pełni jednocześnie obowiązki przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Regulamin lokalnej kampanii społecznej: „ RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”. 

1.      Organizatorem kampanii społecznej przeciwko przemocy domowej jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Golinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10, 62-590 Golina .

2.      Celem kampanii społecznej jest zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców gminy Golina w zakresie reagowania na przemoc oraz o właściwych i skutecznych sposobach jej przerywania, uświadomienia roli i znaczenia świadków dla skutecznego przeciwdziałania przemocy.

3.      Czas kampanii obejmuje okres od listopada 2023 do grudnia 2024 i koresponduje z licznymi datami międzynarodowych dni czy akcji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

4.      Udział w kampanii jest bezpłatny.

5.      Przedsięwzięcia przewidziane w ramach 1 edycji kampanii obejmą m.in.:

a.       realizację szkoleń wzmacniających i podnoszących kompetencje przedstawicieli OPS i ZI;

b.      realizację warsztatów/pogadanek profilaktycznych uwrażliwiających uczniów szkół podstawowych z gminy Golina  na przejawy przemocy w najbliższym otoczeniu;

c.       konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz uzależnieniom;

d.      organizacja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z tereny gminy Golina;

e.       otwarte spotkania edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców i opiekunów;

f.        opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w formie ulotek dot. przemocy  zawierające m.in. dane kontaktowe instytucji pomocowych, informujące o rodzajach przemocy;

g.      Realizację warsztatów profilaktycznych (połączone z warsztatami z okazji Świąt Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych);

 

Doznajesz przemocy ze strony osoby bliskiej lub jesteś świadkiem przemocy domowej,  poproś o pomoc lub zgłoś to odpowiednim służbą!

ZADZWOŃ:

 • Komisariat Policji w Golinie tel.  477752640 lub telefon Alarmowy – 112
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie tel. 632418071, 797273676

Pomocne numery telefonu dla osób dotkniętych przemocą:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel.800 120 002 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia – tel.(22) 668 70 00 oraz 116 123 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
 • Fundacja Feminoteka – Telefon przeciwprzemocowy dla kobiet doświadczających przemocy (w tym kobiet transseksualnych) – tel. 888 88 33 88 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11 – 19);
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole – tel. 800 100 100 (linia czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12 – 15);
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „Zatrzymaj Przemoc” – tel. 800 120 148 (bezpłatna linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
 • Linia wsparcia psychologicznego Polskiego Czerwonego Krzyża – tel. (22) 230 22 07 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 20