„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że Gmina Golina przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu w Gminie Golina jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie.

Całkowita kwota dofinansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. wyniesie
367 403,98 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są

 1. dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) w stopniu znacznym,
  b) w stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a) i b) zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla 11 osób zamieszkujących na terenie Gminy Golina, w tym:

 • 4 dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
 • 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przewidywana liczba godzin usług asystencji osobistej w Gminie Golina w ramach Programu w 2024 r. wynosi 7 200.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnością.

Usługi asystenckie mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu) pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. a i b;

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w rożnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.

Ważne:
Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną, lecz wspiera ją w funkcjonowaniu. Liczba godzin usług ustalana jest indywidualnie. Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1). 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  analogiczne finansowane z innych źródeł.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie w siedzibie MOPS w Golinie Kartę zgłoszeniową do Programu, oświadczenie dot. wskazania osoby asystenta, kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Rekrutacja do Programu ma charakter ciągły. Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca w Programie uczestnictwo proponowane będzie kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Załączniki:

Załącznik nr 7 do Programu AOON JST
Załącznik nr 8 do Programu AOON JST