KORPUS WSPARCIA SENIORÓW– NA ROK 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie wspiera mieszkańców gminy Golina w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących samotnie lub z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia oraz są przewlekle chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności, w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 składa się z 2 modułów, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem Modułu I organizacja usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy, wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb lub osoby wskazanej przez seniora i udzielenia możliwie najszybszej pomocy.

Cele szczegółowe programu:

Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie usług sąsiedzkich oraz dostępu do „opieki na odległość” na rzecz osób starszych.