„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).


Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest  osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe, o którym mowa powyżej wynosi: 1200,00 zł dla osoby w rodzinie, 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta. Wysokość dotacji jest ustalana między wojewodą a wójtem, mając na uwadze w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy, dowozu posiłków, a także sytuację finansową gminy.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

W zakresie realizacji powyższego programu Rada Miejska w Golinie podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr LXIII/437/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 13 grudnia  2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, Uchwała LXIII/438/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 13 grudnia  2023 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, Uchwała LXIII/439/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 13 grudnia  2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Realizator zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2024 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2024 r.