Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023 w Gminie Golina

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA w 2023 roku: 73 400,59 zł
słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta 59/100

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA w 2023 roku: 130 400,59 zł Słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy czterysta 59/100

NAZWA ZADANIA
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapobieganie niedożywieniu, zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

Zgodnie z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 podwyższone zostało kryterium dochodowe do 200% o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Gmina Golina na podstawie  uchwały nr  NR LIV/342/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 31 stycznia 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Uchwały Rady Gminy Golina NR LIV/342/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 31 stycznia 2023r.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. podwyższyła do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin do kwoty 1 200 zł na osobę.

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
  • Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023